มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตลอดชีวิต ภายใต้กระบวนการพัฒนา 4 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาทุกช่วงวัย และด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ