เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์

ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | ยกระดับคุณภาพการศึกษา | สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |

หน่วยงาน

วิทยาลัยนานาชาติ | คณะวิทยาการจัดการ | วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กองบริหารงานบุคคล | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กองพัฒนานักศึกษา | สำนักหอสมุด | สถาบันวิจัยและพัฒนา | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน | ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ | สำนักวิเทศสัมพันธ์ | กองอาคารสถานที่ | กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | บัณฑิตวิทยาลัย | ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ศูนย์ประสานงาน อพสธ. | สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา | คณะครุศาสตร์ | สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน | ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ | ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) |

ปีการศึกษา

| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |

การประกันคุณภาพ

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (5)
1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (0)
1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (0)
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2)
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (14)
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (2)
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (3)
1.8 ผลลัพธ์ของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม (2)
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม (0)
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (0)
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (3)
2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน (19)
3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (21)
3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (35)
4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย (2)
4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย (2)
5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (7)
5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน (20)
5.3 ผลการบริหารงานของคณะ (4)
5.4 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (2)