เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์

ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | ยกระดับคุณภาพการศึกษา | สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |

หน่วยงาน

วิทยาลัยนานาชาติ | คณะวิทยาการจัดการ | วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กองบริหารงานบุคคล | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กองพัฒนานักศึกษา | สำนักหอสมุด | สถาบันวิจัยและพัฒนา | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน | ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ | สำนักวิเทศสัมพันธ์ | กองอาคารสถานที่ | กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | บัณฑิตวิทยาลัย | ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | ศูนย์ประสานงาน อพสธ. | สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา | คณะครุศาสตร์ | สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน | ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต | ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ |

ปีการศึกษา

| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |